Sempozyum Konuları

SEMPOZYUMUN ANA KONULARI VE ALT BAŞLIKLARI

I. Gaziantep Âlimleri

A. Geçmiş Dönemlerde Eser Sahibi Olan Gaziantepli Şahsiyetler

1.     Abdullah Edip Efendi(Bülbülzade)(1856/1927)
2.     Abdurrahman Dariri (1150/1737)
3.     Ahmed Muhtar Büyükçınar(1920/2013)
4.     Ahmet Eyüpoğlu(-/1368)
5.     Arzi Mehmet Dede(-/1622)
6.     Aydi Baba(1810/1865)
7.     Ayni Hasan Efendi(1766/1837)
8.     Bedri Mehmet Efendi(-/1655)
9.     Debbağ Mehmet b. Hamza el-Ayıntabi el-Hanefi(-/1699)
10.   Hamdi Baba(1845/1908)
11.   Hamid Efendi(Hoca)(-/1842)
12.   Hasırcızade Hafız Mehmet Ağa(1803/1862)
13.   Hasib Dürri Efendi(1848/1913)
14.   İbnü’l-Emşati, Muzafferuddin Mahmud b. Ahmed el-Ayıntabi(Ebü’s-Sena)(1407/1496)
15.   İbrahim Bin Bali(15. Yy)
16.   Karamollazade Şehy Abdülhamit Fuhuli(-/1860)
17.   Kâtip Mustafa Efendi(1782/1862)
18.   Mahmut Bedreddin Ayni (1360/1451)
19.   Mahmut Bin Ayıntabi(-/1839)
20.   Mahremi(Arzuhalci Ali Efendi)(1849/1914)
21.   Mehmet Münib Ayıntabi(1768/1823)
22.   Muhammed bin Hüseyin el-Ayıntabi(seyyid Hafız)(19. Yy)
23.   Muhammed Şakir Efendi(-/-)
24.   Mustafa Fehim Efendi(1846/1908)
25.   Münif Mehmet Paşa(1829/1910)
26.   Mütercim Asım(1755/1819)
27.   Nazlıoğlu Mustafa Sırrı Bidari(1839/1912)
28.   Necip Abdullah Efendi(-/1804)
29.   Raşit Mehmet Ali Efendi(Ayıntabizade)(1819/1895)
30.   Şah Veli B. Muhammed Kaya Naibü’l Askeri el-Ayıntabi(-/1591)
31.   Zül-Fünun(-/1376)

B. Manzum Sözlük Yazan Antepli Şairler

1.    Abdurrahman Haki Efendi(-/1770)
2.   Abdurrahman Haki Efendi(18. Yy)
3.   Abdülmecitzade Hafız Efendi(17. Yy)
4.   Ayni Abdurrahman Zeyneddin(-/-)
5.   Kusuri Ömer Efendi(-/1727)
6.   Meciddin İnan(-/-)
7.   Mehmet Fedai(-/1654)
8.   Şeyh Ahmet(17. Yy)

C. Gaziantep Halkı Tarafından Bilinen Ancak Yazılı Eserleri Bulunmayan Hocalar

1.  Adil Özberk(1934/1999)
2.  Hafız Tevfik
3.  Hafız Abdullah(-/1949)
4. Mehmet Emin Er(1914/2013)

D. İlgili Diğer Kişiler

II. Gaziantep’te Dini Hayatla İlgili Ana Konular Ve Alt Başlıkları

A. Tarihsel ve Coğrafî Çerçeve

1. Gaziantep’in Tarihsel Gelişimi
2. Osmanlı Devleti’nde Gaziantep Vilayeti – Sınırları ve Tarihsel Yapısı
3. Geçmiş Dönemlerde Gaziantep’te Dinî Hayat

B. Tarihten Günümüze Gaziantep’te Dinî Hayatı Etkileyen Kurumlar

Medreseler, Dârulkurrâlar, Dârulhadisler, Mektepler/Okullar, Camiler ve Cami Hizmetleri/Dersleri, Tarikatlar, Tekkeler, Zâviyeler, Hafızlık, Kütüphaneler, Vakıflar, Dinler, Mezhepler, Cemaatler, Kilise ve Manastırlar, İmam-Hatip Lisesi, GÜ İlahiyat Fakültesi, Gaziantep Müftülüğü

C. Tarihten Günümüze Gaziantep’te Dinî Hayatı Etkileyen Kişiler/Gruplar

İlmiye Mensupları ve Faaliyetleri (Şeyhülislam, Müderris, Müftü, Vaiz, İmam vs.), Tarikat Mensupları ve Faaliyetleri (Şeyh, Veli, Halife, Derviş vs.), Cemaat ve Kanaat Önderleri, Müslim-Gayri Müslim İlişkileri, Azınlıklar, Misyonerler ve Faaliyetleri, Diğer Din ve Mezhep Mensupları

D. Gaziantep’te Dinî Hayatın Tarihî ve Güncel Kaynakları, Unsurları

Arşivler, Şer‘iye Sicilleri, Salnameler, İcazetnameler, El Yazma Eserleri, Matbûât (Kitap, Dergi, Gazete, Hatırât vs. ), Mezar Taşları, Dinî Yapılar, Dinî Mimari, Dinî Musiki, Kabir Ziyareti

E. Gaziantep’te Dinin Sosyal Fonksiyonları

Din ve Aile,  Din ve Eğitim, Din ve Ticaret, Din ve Siyaset, Din ve Medya, Din ve Sosyal Hayat, Din ve Kentleşme, Din ve Göçler, Din ve Demografik Değişkenler

F. İlgili Diğer Konular

Reklamlar